Design:
IT model

Návrh web stránok

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky
platné pre internetový obchod MONITA CREATÍV

1. Objednanie tovaru
Objednávky sa prijímajú priamou objednávkou z internetového obchodu MONITA CREATÍV  (www.monitacreativ.sk) alebo e-mailom (monitacreativ@monitacreativ.sk). Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov v objednávkovom formulári internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy a je záväzná pre obe strany. Prijatie a platnosť objednávky od kupujúceho je daná prijatím potvrdzujúceho e-mailu od predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že nie je schopný dodať tovar v požadovanom množstve. Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim, ktoré sú pre obe strany záväzné.

2. Ceny
Platná cena je cena uvedená v cenníku v čase uzavretia kúpnej zmluvy (zaslanie objednávky). Všetky ceny sú konečné.Pripočítava sa cena poštovného .

-Cena poštovného je paušálne 3,.€. V prípade objednávky väčšieho množstva cena podľa platného cenníka Slov. pošty bude oznámená na Váš e-mail.

-Pre zásielky do ostatných krajín je poštovné účtované podľa skutočných nákladov použitého dopravcu,vybranej doručovacej spoločnosti.


3. Dodanie tovaru a spôsob platby.      Väčšinou sa jedná o dobu do 7dní, bližší termín dodania predávajúci upresní v e-maili.. Zákazník má právo zrušiť objednávku tovaru len po dohode s  dodávateľom, ktorý potvrdí zrušenie objednávky.

Objednávky sa vybavujú s možnosťou nasledujúcich variantov platieb:
a) dobierka - platba pri doručení poštou
b) platba vopred - po prijatí objednávky bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra, na základe ktorej vykoná platbu na účet predávajúceho.Číslo účtu: 0561745037/ 0900.  Variabilný symbol platby zodpovedá číslu zálohovej faktúry. Po pripísaní čiastky na účet bude tovar odoslaný zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávke.

4. Výmena tovaru
Výmena tovaru predávajúcim sa môže vykonať v priebehu 14 dní od jeho prevzatia kupujúcim. Ak expedícia prebehla správne podľa objednávky kupujúceho, musí tento uhradiť náklady za spätnú dopravu. Vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený ani inak znehodnotený a musí byť v originálnom nepoškodenom balení. Tovar je nutné odoslať doporučene a poistený. Tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku.

5. Právo na storno kúpnej zmluvy
Kúpnu zmluvu môže kupujúci zrušiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu a to písomnou formou (list, e-mail) alebo spätnú zásielkou. Tovar nesmie byť použitý, poškodený ani inak znehodnotený a musí byť v originálnom nepoškodenom balení. Lehota začína plynúť dňom prijatia tovaru. Náklady za poštovné hradí kupujúci. Tovar je nutné zaslať doporučene a poistený. Tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku. Pri splnení všetkých týchto podmienok predávajúci do 15 dní vráti peniaze na bankový účet kupujúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu zle uvedeného popisu tovaru alebo zlého obrázku nie je možné, záväzný je vždy názov tovaru, ktorý zákazník objednal a potvrdil.

6. Iné ustanovenia
Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie prepravného obalu alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu - napríklad Slovenskej pošty, UPS a tovar nepreberať. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na zákazníka v okamihu, kedy dôjde k prevzatiu tovaru zákazníkom, alebo inou osobou, ktorú prevzatím tovaru zákazník poverí. Po prevzatí má zákazník právo reklamovať poškodenie zásielky u prepravcu v stanovenej lehote (väčšinou do dvoch pracovných dní) u prepravcu.
V prípade, že dodaný tovar vykazuje výrobné vady, má zákazník nárok na bezplatnú výmenu tovaru za bezchybný alebo vrátenie kúpnej ceny.
Zákazník je povinný skontrolovať úplnosť dodaného tovaru bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri zistení nezrovnalostí je povinný informovať dodávateľa a to v lehote maximálne 3 pracovných dní od preukázateľného dátumu prevzatia tovaru. Na neskoršie reklamácie nezrovnalostí v dodávke nebude braný ohľad.
Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie kúpnej zmluvy.

7. Reklamácie
Prípadné reklamácie rieši predávajúci podľa platných právnych predpisov. Kupujúci je povinný tovar po prevzatí skontrolovať a prípadné chyby okamžite nahlásiť. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť reklamovaný tovar v originálnom obale, kópiu predajného dokladu a popis závady.

8. Ochrana osobných údajov o kupujúcom
Predávajúci zabezpečuje dôvernosť a zabránenie zneužitiu dát o kupujúcom. Došle údaje budú použité pre prijatie, vybavenie a vyúčtovanie objednávky na zasielanie informačných emailov. Nebudú spracovávané na iné účely.
Prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa prihlasuje do systému predávajúceho je známe len kupujúcemu. V prípade jeho straty alebo zneužitia, je kupujúci povinný oznámiť toto okamžite predávajúcemu. Predávajúci prevedie zablokovanie účtu kupujúceho a nastaví nové heslo, ktoré kupujúci neskôr zmení podľa svojho uváženia.
Nikdy nebudeme zdieľať, predávať alebo prenajímať Vaše súkromné ​​informácie so žiadnou ďalšou osobou na propagačné účely bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Informácie nám zaslané sú dostupné len našim zamestnancom, ktorí majú legitímny prístup k týmto informáciám s cieľom možnosti Vás kontaktovať alebo Vám zaslať email s informáciami na základe Vašich požiadaviek.

9. Kontaktné údaje predávajúceho

Ing Monika Eštoková- MONITA CREATÍV
Hlinné 182, 09435
IČO: 44043988  DIČ: 1079038587
mob. +421915646167, tel 057/4496993
e-mail: monitacreativ@monitacreativ.sk
www.monitacreativ.sk
č.účtu 0561745037/0900


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 20.06.2008


 

Beží na OpenCart • Design by ITmodel.sk Monita Creativ © 2024